Menu

Gebiedsbescherming

U heeft mogelijk plannen voor activiteiten in een gebied dat door gemeente, provincie, rijksoverheid of EU is aangewezen als beschermd natuurgebied. Dan kunt u maar beter goed op de hoogte zijn van de Gebiedsbescherming. Die stelt namelijk de nodige eisen en beperkingen aan activiteiten in en omgang met beschermde gebieden.

Gebiedsbescherming en de Wet natuurbescherming

Of het nu valt onder de Ecologische Hoofdstructuur, onder een provinciaal natuurbeschermingsplan of bijvoorbeeld is aangewezen als Natura 2000 gebied: in alle gevallen zijn er regels en mogelijkheden binnen beschermde gebieden. Leidend daarbij zijn de effecten van activiteiten in zo’n gebied op dieren, planten en hun leefomgeving.

Diensten Taharo

Wilt u weten welke mogelijkheden er zijn om uw plannen in (of met) een beschermd natuurgebied te realiseren? Taharo helpt. Wij kennen de wet en weten de weg.

Een greep uit onze diensten op het gebied van de Natuurbeschermingswet:

  • Uitzoeken welke mogelijkheden er zijn voor (her)bouw in een beschermd natuurgebied. Dat doen we onder andere in samenwerking met advies- en ontwerpbureau BRO, dat kijkt naar de planologische mogelijkheden. Taharo onderzoekt de mogelijkheden qua natuur en bodem.
  • Uitzoeken voor een (potentiële) koper wat er mag met een bepaald stuk grond in een beschermd natuurgebied, en of er ook bestemmingswijzigingen voor kunnen komen.
  • Opstellen, maar met name herzien of actualiseren van beheers- of natuurbeschermingsplannen.
  • Opstellen gebeurt vooral als er een stukje nieuw in te richten natuur bij komt, zoals in het geval van tijdelijke natuur.
  • Natuuronderzoek en uitvoeren van natuurinventarisaties: welke beschermde soorten zitten er? Hoe ontwikkelt zich een aanwezige soort of populatie, etcetera.

Waarmee kan Taharo u van dienst zijn? Wij horen het graag. Maakt u een afspraak?