Menu

Soortenbescherming

Plannen om te slopen, te (ver)bouwen, te kappen, te dempen? En weet u of er vleermuizen in het vervallen gebouw leven? Of er misschien jaarrond beschermde nesten met mussen of gierzwaluwen, of bewoonde nesten of – holtes zitten in de bomen die u wilt kappen? Taharo zoekt het voor u uit. U wilt immers niet het risico lopen dat het werk wordt stilgelegd, of moet worden aangepast?

Bescherming van planten en dieren

Wie op een terrein ruimtelijk gezien iets wil veranderen, krijgt al snel te maken met de Wet natuurbescherming voor wat betreft soortenbescherming. Deze wet is er ter bescherming en behoud van in het wild levende planten en dieren. Overtreding van die wet kan u duur komen te staan.

Diensten Taharo

Op het gebied van naleving van de Wet natuurbescherming ten aanzien van beschermde soorten levert Taharo Omgevingsmanagement onder andere de volgende diensten, tegen een redelijk tarief:

  • QuickScan flora en fauna
  • Natuurtoets (o.a. voortoets)
  • Aanvullend onderzoek
  • Ontheffing beschermde soorten (begeleiding aanvraag)
  • Opstellen activiteitenplan of mitigatieplan
  • Uitvoeren van of toezien op activiteitenplan of mitigatieplan
  • Vleermuizenonderzoek
  • Trainingen Wet natuurbescherming
  • Certificering Gedragscodes Bestendig Beheer
  • Certificering Gedragscodes Ruimtelijke Ontwikkeling

QuickScan flora en fauna

Als ervaren ecoloog stelt Ineke Kroes van Taharo aan de hand van een korte, oppervlakkige inventarisatie snel vast of er mogelijk beschermde flora en fauna aanwezig is. Zitten er bijvoorbeeld kieren bij het dak waar vleermuizen door kunnen?

Natuurtoets en vervolgonderzoek

Uitgebreider onderzoek toont aan of er daadwerkelijk beschermde flora en fauna aanwezig is en zo ja: welke soorten. Ineke Kroes weet welke inventarisaties je op welke tijden en met welke apparatuur moet doen. Zij beschikt over expertise, ruime ervaring én over de benodigde apparatuur.

Ontheffing beschermde soorten (Wet natuurbescherming)

Zijn er beschermde dier- of plantensoorten aangetroffen, dan heeft u in een aantal gevallen een ontheffing nodig voor de geplande werkzaamheden. Taharo schrijft het bijbehorende mitigatieplan of activiteitenplan voor u en begeleidt de aanvraag, onder andere in de contacten met het bevoegd gezag van de diverse Provincies.

Gedragscodes Wet natuurbescherming

Voor bedrijven die werken in het groenbeheer, ruimtelijke ontwikkeling of civiele techniek verzorgt ecoloog Ineke Kroes van Taharo trainingen Gedragscodes Wet natuurbescherming op basis van de meest voorkomende gedragscodes (o.a. Gedragscode Stadswerk). Dat doet ze voor uitvoerenden (niveau 1), voor opzichters en uitvoerders (niveau 2), en voor bedrijfsleiders en werkvoorbereiders (niveau 3).

Meer weten? Neem gewoon even contact op met Ineke Kroes van Taharo.